Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je persoonsgegevens en daarmee je privacy te beschermen. Op deze pagina lees je welke gegevens we verzamelen als je de website en/of diensten van Geelhoed Transport gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken en hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Geelhoed Transport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Geelhoed Transport handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is Geelhoed Transport?

Geelhoed Transport, gevestigd en kantoorhoudende te Middelharnis, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57556261.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Geelhoed Transport

Gebruik van onze diensten
Op de website van Geelhoed Transport kun je bekijken welke diensten Geelhoed Transport aanbiedt en een passende dienst afsluiten. Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we jou om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken.

Je gegevens:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum.

Je bedrijfsgegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • Rechtsvorm;
 • Financiële gegevens;
 • Factuuradres;
 • Postcode en plaats;
 • E-mailadres.

Toegangsgegevens (indien van toepassing):

 • Gebruikersnaam en wachtwoord tot benodigde CRM, CMS, software of platform;

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de contactformulieren op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Geelhoed Transport of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over je bezoek aan de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit;

 • Het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat je gebruikt;
 • Je IP-adres (nummer van je apparaat, dat het mogelijk maakt je apparaat te herkennen);
 • Het type browser;
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • De pagina’s die je op website bezoekt en de items die je bekijkt.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Werk-, adres- en productiebestanden
Werk-, adres- en productiebestanden die voortkomen uit opdrachten, worden opgeslagen op interne servers tenzij je nadrukkelijk aangeeft de werk- en of productiebestanden verwijderd te willen zien. Voorbeelden van werk-, adres- en productiebestanden zijn verzendbewijzen en andere producten als resultaat van het afnemen van een dienst. Deze werk- en productiebestanden kunnen onder meer bestaan uit;

 • NAW-gegevens;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden
Je informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt.

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om gebruik van de diensten van Geelhoed Transport aan je te factureren.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Geelhoed Transport:

 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Geelhoed Transport;
 • Reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Geelhoed Transport rust, zoals:

 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Geelhoed Transport wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Geelhoed Transport dat aan je laten weten. Ook kan Geelhoed Transport je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht je geen e-mailberichten van Geelhoed Transport willen ontvangen, dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar merchandise@geelhoedtransport.nl. Daarbij kun jij je te allen tijde afmelden voor e-mails die Geelhoed Transport stuurt d.m.v. een afmeldlink.

Gebruik door derden
Als je persoonsgegevens verstrekt aan Geelhoed Transport in verband met de diensten van Geelhoed Transport, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

Geelhoed Transport kan jouw gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van je gebruik van de diensten van Geelhoed Transport en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP- of MAC-adres).

Zo kan Geelhoed Transport derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Geelhoed Transport. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Geelhoed Transport zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Geelhoed Transport je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden
De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de omgeving van Geelhoed Transport verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Geelhoed Transport heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Geelhoed Transport worden verwerkt. Geelhoed Transport accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoe lang bewaart Geelhoed Transport persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 60 dagen na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens, m.u.v. verstuurde facturen welke gearchiveerd moeten worden ten laste van administratieve redenen. Tenzij Geelhoed Transport verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteert Geelhoed Transport de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

Werk-, adres- en productiebestanden
Voor werk-, adres- en productiebestanden is er geen vastgestelde bewaartermijn, tenzij expliciet wordt aangegeven dat de betreffende bestanden verwijderd moeten worden.

5. Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?

Je gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers Geelhoed Transport of die van een derde partij. Geelhoed Transport maakt gebruik van servers in Nederland.

6. Op welke wijze wordt jouw persoonlijke informatie beschermd?

Geelhoed Transport heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Geelhoed Transport deze beveiliging inricht, kun je contact opnemen via info@geelhoedtransport.nl.

7. Cookies

Via deze website kan Geelhoed Transport gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van je apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens

Indien je de gegevens wilt zien die bij Geelhoed Transport over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@geelhoedtransport.nl. Geelhoed Transport zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je naar aanleiding van je verzoek tot inzage veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens, kun je een verzoek hiertoe indienen via info@geelhoedtransport.nl. Je kunt verzoeken dat Geelhoed Transport je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Geelhoed Transport zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien Geelhoed Transport jouw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt tevens het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@geelhoedtransport.nl.

9. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kun je terecht met een klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met Geelhoed Transport niet uit, dan kun jij gebruik maken van het beroep op de rechtsbescherming.

11. Vragen en feedback

Geelhoed Transport controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via info@geelhoedtransport.nl of een brief sturen naar Simon Stevinweg 45 3241 MD Middelharnis, t.a.v. Geelhoed Transport